Năm 2023, Quảng Trị đầu tư hơn 192 tỷ đồng cho vùng dân tộc và miền núi

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Tổng vốn đầu tư cho chương trình này đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là hơn 192 tỷ đồng. Trong đó, trên 37 tỷ đồng giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hơn 22,3 tỷ đồng quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư những nơi cần thiết; trên 91,4 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc và miền núi, đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực dân tộc; hơn 12,2 tỷ đồng đầu tư phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gần 26 tỷ đồng bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch; trên 3,5 tỷ đồng tuyên truyền, vận động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các dự án.

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị có hơn 192.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc Pa Cô và Vân Kiều với gần 95.000 người, tập trung chủ yếu ở hai huyện. núi Hướng Hóa, Đakrông. Số còn lại sinh sống tại một số xã miền núi ở huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị là 49,51% (chuẩn nghèo mới theo Nghị định 07/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ).

Trong giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch ngân sách Trung ương bố trí gần 1.479 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện các dự án vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiều đề án, như: Đầu tư hơn 217 tỷ đồng xây mới trên 3.000 căn nhà cho hộ nghèo, tập trung nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. miền núi; hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho 30.400 lao động nông thôn, trong đó ưu tiên đào tạo cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh Quảng Trị đã và đang lồng ghép vốn từ các chương trình như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm; huy động vốn của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp… để đầu tư đường giao thông, hỗ trợ người dân về kỹ thuật, con giống, vốn xây dựng các mô hình kinh tế từ rừng, chăn nuôi; di dời, tái định cư cho các hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, lũ ống.